תנאי שימוש לאתר "אקו פלאג"

אקו פלאג מודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת:  https://ecoplug.co.il/  ("האתר").

אקו פלאג הוא אתר שמטרתו להעניק מידע בקשר לעמדות טעינה לרכבים חשמליים ולמוצרים הנלווים אליהן (להלן: "עמדות הטעינה"). באמצעות האתר, ניתן יהיה ליצור קשר על מנת לרכוש עמדות טעינה המסופקות על-ידי חברת בטיחות בזרם חשמל בע"מ (להלן: "הספק"). ניתן למצוא באתר מידע אודות מגוון סוגי עמדות טעינה, פירוט על העמדות, בין היתר בנוגע להספק שלה בקילו וואט, אמפר, על סוגי החיבורים הקיימים, על המחירים בשוק ועוד. כמו כן, ניתן להשאיר פרטי התקשרות באתר ולקבל הצעות פרטניות לרכישת עמדות הטעינה.

 1. כללי:
 1. מטרתו של תקנון ותנאי שימוש אלו (להלן: "התקנון") להבהיר את מערכת היחסים בין המשתמשים באתר (להלן: "המשתמש") לבין האתר ובעליו, וכן לתאר את התנאים לשימוש באתר.
 2. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. בדומה, השימוש בלשון רבים או יחיד גם הוא נעשה מטעמי נוחות בלבד, ויש להבין את האמור בתקנון בהתאם להקשר באותה הפסקה.
 4. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי התקנון חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 5. הגלישה באתר מותרת בכל גיל, בכפוף לדין. כל פעולה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
 6. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 7. הצהרה:
 8. בטרם השימוש באתר, המשתמש (להלן: "המשתמש") באתר מצהיר, מאשר ומסכים כי ידועים לו הפרטים הבאים:
  1. המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. משתמש שהוא קטין (מתחת לגיל 18) ו/או לא רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוס החוקי שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולבצע פעולות במסגרתו. כל פעולה שתבוצע על-ידי קטין באתר מהווה הסכמה של הוריו ו/או האפוטרופוס שלו לאמור בתקנון זה.
  2. האתר סוקר מידע בקשר עם עמדות טעינה והמוצרים הנלווים אליהן, ובכלל זאת: מידע אודות עמדות הטעינה, סקירת המוצרים הנלווים השונים לרבות שירותי התקנה, מידע לגבי פרטי עמדות הטעינה, מחירן המוצע על-ידי בשוק, מחיר המשלוח המוצע בשוק, תנאי האחריות המוצעים על-ידי בשוק וכיו"ב. כלל המידע הוא מידע אינפורמטיבי בלבד ונכון לשעת כתיבתו.
  3. עוד מציע האתר שירותי שיווק ותיווך בין המשתמש לבין מוכרים פוטנציאליים של עמדות הטעינה ו/או מוצרים אחרים הנסקרים בגדרי האתר. בהתייחס לכך, האתר משמש כמעין מתווך בלבד, ופעולות המכירה לא נעשות במסגרתו.
  4. האתר לא נוטל אחריות בגין המצגים המופיעים ונזכרים בו, והוא הוקם על-מנת להעניק מידע על המוצרים המפורטים בו. ככל שיבחר משתמש לעשות שימוש בשירותי השיווק (כפי שגם יוסבר עוד בהמשך), הוא מבין כי האתר לא אחראי על תוצאות תהליך המכירה, וכי מלוא האחריות בדבר הספקת המוצרים מוטלת על הספק, כאשר ההתקשרות בעסקה תיעשה ישירות מולו, בעוד שנציגי האתר יהוו סוכניו הקבלניים בלבד בביצוע המכירה.
  5. לכן, ביחס לפעולות הנזכרות לעיל, המשתמש יוחזק כמי שהתקשר באופן ישיר עם הספק והתקשרות זו תהא על אחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או מקבל השירות ולא תהיה למשתמש ו/או מקבל השירות כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מההתקשרות עם הספק. זאת, גם  אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ו/או עמדת טעינה מסוימת ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של הספק ו/או של יצרן עמדת הטעינה בגין אופן מתן השירות, תנאי הרכישה, טיב ואיכות עמדות הטעינה וכיו״ב. 
  6. האחריות לבדוק האם השירותים ו/או המוצרים המוזכרים באתר מתאימים לצרכיו של המשתמש מוטלת על המשתמש בלבד, ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין אי התאמה בין דרישותיו או ציפיותיו של המשתמש לבין המוצר ו/או השירות שקיבל בפועל מהספק.
  7. המשתמש ו/או מקבל השירות יישא באחריות לפנות ולדרוש מהספק כל פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לו, והוא מוותר בזאת על כל טענה שתיתכן ותעמוד לו ביחס לאתר, ומשחרר את האתר ובעליו מאחריות בכל עניין ודרך על המוצרים ו/או השירותים שיבחר לרכוש מהספק מסיבותיו שלו.
  8. האתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS-IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של המשתמש.
  9. בשימוש באתר המשתמש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.
  10. משתמש אשר משאיר פרטים באתר מאשר כי הוא מודע לכך שפרטיו מועברים לצדדים שלישיים לשם מתן הצעות מחיר בקשר עם חלק מהמוצרים באתר, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין העברת הפרטים כאמור.
 9. השירותים הניתנים באתר
 10. השירותים המוצגים וניתנים על-ידי האתר מתחלקים לשניים – שירותים למתן מידע ואינפורמציה בקשר למוצרים כאלו ואחרים, ובפרט, עמדות טעינה והמוצרים הנלווים הרלוונטיים אליהן (להלן: "שירותי הסקירה"); וכן שירותים המקשרים בין המשתמש לבין ספק, שבאפשרותו למכור למשתמש חלק מהמוצרים הנסקרים באתר (להלן: "שירותי השיווק").
 11. שירותי הסקירה
 1. במסגרת שירותי הסקירה, מספק האתר מידע אודות עמדות טעינה מסוגים שונים.
 2. שירותי הסקירה הוקמו ביוזמה אישית, ובין היתר על-מנת להעניק מידע על עמדות הטעינה, על המוצרים השונים הקיימים בשוק זה, וכן על המוצרים הנלווים לעמדות הטעינה ואשר רלוונטיים אליהם.
 3. הסקירות המופיעות באתר, כמו גם מלוא המידע המצוי בו, נכון ליום כתיבתו בלבד, ומבוסס על מחקר אישי שנערך על-ידי המחבר ו/או מי מטעמו. המידע לא מייצג בהכרח את השירות, המוצר, הפרטים הטכניים הכלולים בו או את המחיר הנזכר לצידו, ויתכנו טעויות כאלו ואחרות וכן חוסרים בקשר עם המידע המוצג באתר.
 4. חלק מהמידע הנזכר באתר וחלק מהסקירות הקיימות בו נכתבו באמצעות כלי בינה מלאכותית כאלו ואחרים. באופן טבעי, בסקירות שנכתבו כאמור על-ידי בינה מלאכותית יכולות להופיע שגגות, טעויות, חוסרים וכיו"ב עניינים אשר יפגעו במהימנות המידע הניתן בגדרי הסקירות.
 5. חלקו האחר של המידע הנזכר באתר, וחלק מהסקירות הקיימות בו, נכתבו באמצעות כותבים כאלו ואחרים (להלן: "הכותבים"). חלקם מוזכרים באתר בשמם, וחלקם לא. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל תלונה ו/או טענה מכל סוג שהוא נגד הכותבים. עוד מצהיר המשתמש כי הוא מבין שחלק מהכותבים כתבו את הסקירות לא כחלק מעבודתם השוטפת, אלא במסגרת מזדמנת כזו או אחרת, והסכימו כי תמונתם ושמם הפרטי יוזכרו באתר בקשר עם התכנים שנסקרים בו.
 6. לכן, המשתמש מצהיר בזאת ומכיר בכך שאין בכוונתו להסתמך על המידע הניתן בגדרי הסקירות, והוא מבין ומסכים כי המידע איננו שלם, מלא ומדויק, וכי הוא לוקח את מלוא האחריות לבדיקת מהימנות המידע ושלמותו.
 7. במסגרת שירותי הסקירה, רשאי האתר לבחון אילו עמדות טעינה לסקר, ואילו לא לסקר. האתר לא מחויב לפרסם מגוון כלשהו של עמדות טעינה, או של מוצרים נלווים, והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי.
 8. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון עמדות הטעינה המפורסמות באתר, להוסיף עליהן או להסירן מהאתר, ללא כל הודעה מוקדמת. 
 9. שירותי השיווק
 1. לצד שירותי הסקירה, מציע האתר, בכפוף לפעולה אקטיבית של המשתמש, מתן שירותי שיווק.
 2. תכליתם של שירותי השיווק ומטרתם היחידה, היא קישור בין המשתמש לבין הספק לצורך רכישת חלק מהמוצרים הנזכרים במסגרת שירותי הסקירה.
 3. תפקידו של האתר מתמצה ביצירת הקישור כאמור, והאתר משמש כסוכן של הספק לשם קבלת פרטי המשתמש, ביצוע תהליך השיווק, וקבלת פרטי התשלום לשם השלמת העסקה שבין הספק לבין המשתמש.
 4. הפעולה האקטיבית של המשתמש אשר משכללת את הסכמתו לצורך קבלת שירותי השיווק תיעשה באחת משתי דרכים: השארת פרטים באתר או יצירת קשר במספר הטלפון המופיע באתר. בכל אחת משתי דרכים אלו יוכל המשתמש לבצע רכישה של מוצרים כאלו ואחרים המוצעים על-ידי הספק. 
 5. המשתמש מבין ומסכים כי מרגע השארת הפרטים או יצירת קשר במספר הטלפון המופיע באתר, תפקידו של האתר ובעליו מסתיים, ומלוא האחריות על תהליך המכירה מוטלת על הספק. בכלל זאת, המשתמש מבין ומאשר כי לא תהיה לאתר כל אחריות בקשר לפעילויות הספק ולמערכת היחסים שתיווצר (אם תיווצר) בין המשתמש לספק, בין היתר בקשר עם סליקת התשלום, שירותי השילוח, האספקה וההתקנה של עמדות הטעינה או המוצרים האחרים המוצעים על-ידי הספק, שירותי תמיכה טכנית ואחרת, לרבות שירות לקוחות למוצרים שנרכשו על-ידי המשתמש מהספק, שירותים לאחר מכירה, לרבות מתן אחריות, שיינתנו על-ידי הספק למשתמשים שבחרו לרכוש ממנו מוצרים.
 6. ככל שיצר המשתמש קשר באחת הדרכים המתוארות להלן לשם ביצוע עסקת רכישה עם הספק, בתום ביצוע התשלום תועבר למשתמש חשבונית שתונפק הספק. מרגע ביצוע התשלום האחריות בגין תיאום ומתן שירותי שילוח; אספקה והתקנה של עמדות הטעינה; מתן שירותי תמיכה טכנית; מתן שירותי לקוחות, לרבות מתן אחריות – מצויים כולם באחריותו הבלעדית של הספק ("השירותים המצויים באחריות הבלעדית של הספק").
 7. יובהר – האתר אינו צד להתקשרות בין הספק ללקוח והוא פועל אך ורק בכדי להציג מידע אודות עמדות הטעינה ולאפשר שירותי שיווק בגינן. כמו כן, האתר לא מספק ואף לא מוסמך ו/או רשאי לספק את השירותים של הספק, אלא משמש כפלטפורמה המציעה מידע אודות עמדות הטעינה והמוצרים הנלווים אליה ואפשרות לביצוע עסקה בין המשתמש לבין הספק, ובכך מתווך האתר בין הלקוחות לבין הספק.
 8. האתר לא מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות ו/או המידע באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק שייגרם מהשימוש באתר ו/או בשירותי האתר. בנוסף, התמונות שבהן נעשה שימוש באתר לא בהכרח משקפות מוצרים קיימים או מוצרים באופן מדויק כפי שאלו לעיתים נמכרים על-ידי הספק. התמונות המופיעות באתר מוצגות מטעמים אינפורמטיביים בלבד, ופער ביניהן לבין המוצרים שנמכרים על-ידי הספק לא יחייב את האתר ו/או את הספק בכל צורה או דרך.
 9. בקשות לביטול ו/או שינוי של הזמנות ו/או רכישות שנעשו על-ידי המשתמש לאחר שהשאיר פרטיו באתר או יצר קשר במספר הטלפון המופיע באתר, מצויות כולן תחת אחריותו הבלעדית של הספק, ויהיו בהתאם למדיניות השינויים והביטולים המוצעים על-ידי הספק.
 10. האחריות על בדיקת עמדות הטעינה ו/או המוצרים הנלווים ו/או כל מוצר אחר הנסקר באתר, וכן מידע אודותיהם טרם ביצוע עסקה עם הספק חלה על המשתמש בלבד.
 11. מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים כולל מע"מ, ולא כולל דמי משלוח (אלא אם מצוין אחרת מפורשות).
 12. מחיר המוצרים באתר מתעדכן מעת לעת, ולעיתים, יכול שיתקיים פער בין המחיר המופיע באתר לבין זה המוצע על-ידי הספק. הפער האמור לא יחייב את הספק, וההחלטה האם למכור מוצר במחיר המופיע באתר אם לאו, נתונה לשיקול דעתו בלבד.
 13. אחריות האתר
 1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לדרך הפעולה של עמדות הטעינה, והאתר אינו אחראי על הסקירות המופיעות בו. בנוסף, טיב המוצרים כמו גם אופן מתן השירותים שיינתנו לאחר בחירה של המשתמש לביצוע רכישה (כמפורט בסעיף _ לעיל), מצויים באחריותו הבלעדית של הספק כהגדרתו לעיל. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
 2. מובהר כי האתר אינו צד לכל התקשרות בין המשתמש לבין הספק, והוא פועל אך ורק על מנת לספק מידע אודות עמדות הטעינה ולהציע שירותי שיווק בגינם בתור סוכן בלתי בלעדי של הספק. כאמור, מרגע ביצוע התשלום בגין עמדת הטעינה ו/או כל מוצר נלווה אחר, האחריות המלאה והבלעדית בגינה, כלפי המשתמש, מסורה לספק. 
 3. כאמור, האתר לא מספק את עמדות הטעינה או מוצר או שירות כלשהו, והאתר לא נושא באחריות בקשר עם השירותים המצויים באחריותו הבלעדית של הספק. האתר משמש כפלטפורמה המתווכת בין המשתמש לבין הספק. לפיכך, כל האחריות לעמדות הטעינה ו/או כל מוצר או שירות אחר שיינתן על-ידי הספק, לרבות, בין היתר, טיב עמדות הטעינה ו/או המוצר ו/או השירות, תכונותיהם, אופן אספקתם, השירות שיינתן לאחר מכירתם וכיו"ב  חלה על הספק ועליו בלבד, ולכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה יש לפנות אך ורק לספק, בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים בחשבונית שתישלח על-ידו לאחר ביצוע עסקה. 
 4. התכנים המופיעים באתר הינם תכנים אינפורמטיביים הניתנים ומסופקים לשם הלימוד והעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם, לרבות ביצוע תשלום בגין עמדת טעינה – הינה באחריות המשתמש.
 5. מידע ומצגים אודות עמדות הטעינה המוצגות באתר, או כל מוצר או שירות אחר, שמקורם בספק, נמצאים באחריותו הבלעדית, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
 6. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכיו"ב המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
 7. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם למשתמש בעקבות יצירת הקשר או התיווך בינו לבין הספק או גורמים מטעמו.
 8. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
 9. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
 10. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 11. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל בעקבות חשיפה לתכנים שיתפרסמו באתר, לרבות ביצוע תשלום באמצעות האתר, הינה באחריותו המלאה של המשתמש.
 12. מדיניות החזרת מוצרים
 1. למרות שהמוצרים שיירכשו על-ידי המשתמש מהספק ישירות, ולא תהא לאתר כל אחריות בגין כך, האתר רואה לנכון להבהיר כי ככל שתתבצע עסקת רכישה בין המשתמש לספק באמצעות שירותי השיווק של האתר, מיד לאחר ביצוע העסקה ישלח הספק למשתמש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "מסמך פרטי העסקה").
 2. ביטול עסקה ניתן לבצע בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, ובאמצעות יצירת קשר עם הספק באחת מן הדרכים הבאות:
  1. מילוי טופס ביטול עסקה באתר;
  2. בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected];
  3. במוקד שירות הלקוחות של הספק בטלפון 08-640-7090;
  4. בדואר רשום לכתובתו של הספק בכתובת הגדודים 29 באר שבע.
 3. בהודעת הביטול, יציין המשתמש את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ומספר ההזמנה (המצוין במסמך פרטי העסקה). המשתמש רשאי יהיה לבטל את ההזמנה שביצע מול הספק בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כמפורט להלן:
  1. משתמש רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, על פי המאוחר ביניהם;
  2. ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה בין המשתמש לספק כללה שיחה ביניהם. הספק יהא רשאי לבקש מהלקוח להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
  3. בביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה או הפרה אחרת – יהא רשאי הספק לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם;
  4. לקוח שביטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, נדרש להחזיר את המוצר באמצעות שליח מטעם הספק בתיאום מראש עם הספק. תעריף המשלוח באמצעות שליח של הספק הוא 49.90 ש"ח. הספק רשאי לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
  5. משתמש שביטל עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, יודיע על כך לספק באמצעות יצירת קשר עם הספק כמפורט במדיניות זו ויתואם איתו מועד לאיסוף המוצר.
 4. השימוש באתר
 1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או נוזקה או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots   וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עומק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת ("Status Bar") בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עומק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
 8. על המשתמש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, את הספק ואת שותפיהם העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
 9. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לשנות מעת לעת את המבנה, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של התכנים ושל השירותים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך בהודעה מוקדמת.
 2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 4. קניין רוחני
 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או מי מטעמו או צד שלישי אחר, אשר הרשה לאתר ו/או למי מטעמו לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, לסלף, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם ידניים, אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים: © או סימן מסחר:⟨™⟩ , הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיו העסקיים של האתר ו/או של בעלי זכויות אחרים הינם קניינם של גורמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות כל שימוש בלא הסכמה מראש ובכתב של הגורם/גורמים הרלוונטיים.
 5. הפרת זכויות יוצרים
 1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
 2. מרבית החומרים באתר משמשים לצרכים אינפורמטיביים בלבד, אך עם זאת, אנו משקיעים מאמצים באיתור בעלי זכויות יוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים באתר. השימוש בחלקם נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. אם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלים של זכויות יוצרים בחומר המוצג באתר זה, הנכם רשאים לפנות באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
 3. סמכות שיפוט
 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. לבתי המשפט במחוז תל-אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
 3. יצירת קשר
 4. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

דוא"ל: [email protected]

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: יולי 2023